برای نخستین بار دانشگاه مازندران در میان هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت

آخرین خبر ها
کسب رتبه 12 در بین دانشگاه های ایران و رتبه 185 در بین دانشگاه های آسیایی توسط دانشگاه مازندران
1398/02/15

کسب رتبه 12 در بین دانشگاه های ایران و رتبه 185 در بین دانشگاه های آسیایی توسط دانشگاه مازندران